Những con số

  • 670tỷ đồng
là số tiền tỉnh Đắk Nông đầu tư để xây dựng 2 khu du lịch sinh thái Liêng Nung và Tà Đùng.