Những con số

  • 40,4tỷ đồng
là mức đầu tư tôn tạo Di tích lịch sử chùa Hoằng Phúc, tỉnh Quảng Bình