Những con số

  • 160triệu rupee
là số tiền Ấn Độ tài trợ để bảo tồn tháp Mỹ Sơn