Những con số

  • 6000 tỷ đồng
là số tiền thành phố Hà Nội cần để để “cứu” di tích xuống cấp