Những con số

  • 8.000tấn
là số rác thải mỗi ngày ở TP.HCM