Những con số

  • 4200tỷ đồng
là số tiền JICA tài trợ cải thiện môi trường nước thành phố Huế