Những con số

  • 5-8tỷ đồng
để trùng tu nhà vườn Huế mỗi năm