Những con số

  • 3566tỷ đồng
cho việc quản lý lũ lụt lưu vực sông Hương