Những con số

  • 340tỷ đồng
là kinh phí dự án xây dựng bộ mẫu vật quốc gia về thiên nhiên Việt Nam