Những con số

  • 14,7tỷ đồng
là số tiền viện trợ không hoàn lại của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm bảo tồn di tích Triệu Tổ Miếu