Những con số

  • 18,7tỷ đồng
là số tiền tỉnh UBND Hải Dương dùng để tu bổ, tôn tạo Khu di tích Văn Miếu Mao Điền