Những con số

  • 12 triệu tấn
Việt nam với 12 triệu tấn rác thải/ngày