Những con số

  • 65tỷ đồng
là chi phí cho công tác quản lý bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển giai đoạn 2014 – 2020 tại tỉnh Khánh Hòa