Những con số

  • 1triệu USD
Việt Nam góp 1 triệu USD vào Quỹ Khí hậu xanh thế giới