Những con số

  • 10tỷ đồng
là mức kinh phí trùng tu di tích cách mạng đình thần Tấn Mỹ ở An Giang