Những con số

  • 30 triệu lượt
khách đã đến Huế kể từ khi quần thể di tích này được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới (1994 - 2014).