Những con số

  • 2,2tỷ tấn
là lượng rác mà các thành phố trên thế giới thải ra mỗi năm, tăng 70% so với mức hiện tại theo ước tính của Ngân hàng Thế giới đến năm 2025.