Những con số

  • 12,7tỷ đồng
là tổng mức đầu tư của thành phố Đà Nẵng cho dự án Phố đêm sông Hàn