Những con số

  • 235tỷ USD
là mức độ thiệt hại mà EU phải chịu do ô nhiễm không khí trong năm 2012