Những con số

  • 600m
đường hành hương lên chùa Hồ Thiên (Đông Triều) vừa hoàn thành việc kè, lát đá, gạch kiên cố.