Những con số

  • 67di tích
trên tổng số 1000 di tích tại Hội An hiện nay đang bị xuống cấp