Những con số

  • 111tỷ đồng
là tổng số kinh phí UBND thành phố Hà Nội phê duyệt dự án bảo tồn rừng đặc dụng Hương Sơn