Những con số

  • 89 tỷ đồng
là tổng mức đầu tư cho công tác bảo tồn di sản cố đô Huế năm 2014