Những con số

  • 4triệu euro
là vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Đức cho dự án chiến lược thích ứng dựa vào hệ sinh thái tại Việt Nam