Những con số

  • 59tỷ đồng
là tổng kinh phí đầu tư cho dự án “Tu bổ khẩn cấp các di tích có nguy cơ sụp đổ” trong khu Di sản văn hóa thế giới Hội An