Những con số

  • 500tỷ VND
Triển khai đề án PT và UDCN sinh học trong lĩnh vực thủy sản đến năm 2020