Những con số

  • 100 triệu đồng
là số tiền UBND thành phố Hà Nội hỗ trợ cho mỗi làng nghề nhằm khắc phục, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường