Những con số

  • 1triệu
cây xanh là tên chương trình quỹ hoạt động trồng thêm nhiều cây xanh cho các tỉnh, thành phố, cải thiện môi trường sống cho người dân Việt Nam.