Những con số

  • 3000tỷ đồng
là số tiền tỉnh Kiên Giang cần để triển khai 5 dự án xây dựng công trình ứng phó biến đổi khí hậu