Những con số

  • 105triệu USD
là số tiền EU hỗ trợ Italy để "cứu" khu di tích Pompeii