Những con số

  • 73,5 tỷ đồng
là số tiền dự kiến kinh phí đầu tư cho việc triển khai thực hiện Quy hoạch bảo tồn Đa dạng sinh học Thành phố Hà Nội đến năm 2030