Những con số

  • 3,5 triệuUSD
là số tiền Hàn Quốc tài trợ quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050