Những con số

  • 12tỷ tấn
Rác nhựa có mặt trên thế giới đến năm 2050