Những con số

  • 150tầu
du lịch bị ngừng hoạt động trên Vịnh Hạ Long vì chưa thực hiện lắp đặt thiết bị phân tách dầu và nước trước khi xả thải ra môi trường.