Những con số

  • 27tỷ đồng
là số tiền Italy hỗ trợ đào tạo trùng tu, bảo tồn di sản ở Quảng Nam