Những con số

  • 15tỷ
cây xanh trên trái đất bị chặt hạ mỗi năm