Những con số

  • 17,7tỷ đồng
là tổng kinh phí đầu tư, tôn tạo chùa Bút Tháp (Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh)