Những con số

  • 100tỷ đồng
để trùng tu và đầu tư Dinh I Đà Lạt - King Palace giai đoạn 1