Những con số

  • 572tỷ đồng
là số tiền Cần Thơ đầu tư để bảo tồn di sản văn hóa