Những con số

  • 725cây
Pơ mu thuộc khu vực xã Axan và Tr'hy (Quảng Nam) là Cây Di sản Việt Nam