Những con số

  • 100triệu đồng
là nguồn vốn Đà Nẵng đầu tư công trình tu bổ di tích Nhà tưởng niệm Mẹ Nhu