Những con số

  • 120triệu USD
là tổng mức vốn dự kiến của Ấn Độ nhằm đầu tư dự án du lịch hang động tại Phong Nha - Kẻ Bàng