Những con số

  • 1400
tình nguyện viên Bolivia đã tham gia khử nhiễm hồ Titicaca