Những con số

  • 400nghìn USD
là tổng kinh phí dự án “Thúc đẩy các mô hình bảo vệ môi trường tại huyện Triệu Phong” giai đoạn 2015-2017 ở Quảng Trị