Những con số

  • 600triệu đồng
là số tiền kêu gọi cộng đồng ủng hộ để phục dựng nhà Lang Mường bị cháy vào năm 2013