Những con số

  • 10nghìn lít
dầu đã tràn ra sông Vàm Cỏ do vận chuyển, gây ô nhiễm môi trường