Những con số

  • 200 triệu USD
là số tiền của Hiệp định tín dụng để hỗ trợ Việt Nam thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Cấp nước sạch và vệ sinh.