Những con số

  • 250triệu đồng
là kinh phí xây dựng phần mềm ứng dụng công nghệ GIS để quản lý cây xanh ở Đà Nẵng