Những con số

  • 8,8triệu euro
là tổng kinh phí của dự án bảo vệ rừng ngập mặn Đồng bằng sông Cửu Long