Những con số

  • 700nghìn USD
là tống số vốn đầu tư dự án "Bảo tồn, tu bổ di tích Triệu Tổ Miếu - phần Tiền điện tại Đại Nội, Huế"